23 września 2014. imieniny: Tekla, Bogusław
Zespół Szkół w Wieczfni Kościelnej
Zespół Szkół

ZESPÓŁ SZKÓŁ w WIECZFNI KOŚCIELNEJ
Wieczfnia Kościelna 56 C
06-513 Wieczfnia Kościelna
Tel: 23 654 00 13
Zespół Szkół w Wieczfni Kościelnej został utworzony z dniem 1 września 2011 roku na mocy Uchwały Rady Gminy Wieczfnia Kościelna Nr VI/45/11 z dnia 25 maja 2011r.

W skład Zespołu Szkół w Wieczfni Kościelnej wchodzą;
1. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfni Kościelnej wraz z Filią w Grzebsku;
2. Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Wieczfni Kościelnej.
Cele i zadania szkoły:
1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji określonych w podstawie programowej.
2. Edukacja w szkołach wspomaga rozwój ucznia, jako osoby i wprowadza go w życie społeczne poprzez:

1) wprowadzenie ucznia w świat nauki poprzez poznawanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;
2) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia;
3) wprowadzenie ucznia w świat kultury i sztuki;
4) rozwijanie umiejętności społecznych ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

3. W zakresie kształtowania umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy szkoła stwarza uczniowi warunki do:

1) planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się;
2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do wystąpień publicznych;
3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy grupowej, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm etycznych i moralnych;
4) rozwijania problemów w sposób twórczy;
5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
6) odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;
7) rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

Struktura organizacyjna Zespołu Szkół w Wieczfni Kościelnej
Rok szkolny 2012/13 ( stan na 16 października)


I. Uczniowie:
1. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfni Kościelnej

1) Szkoła Podstawowa – 182 uczniów;
2) Oddziały Przedszkolne – 44 dzieci;
3) Punkt Przedszkolny – 10 dzieci.
Razem 182 uczniów i 54 dzieci.
W szkole funkcjonuje 10 oddziałów szkolnych, dwa oddziały przedszkolne i jeden punkt przedszkolny.

2. Filia w Grzebsku

1) Szkoła – 16 uczniów;
2) Oddział zerowy – 9 dzieci;
3) Punkt Przedszkolny – 6 dzieci.
Razem 16 uczniów i 15 dzieci.
W szkole Filialnej funkcjonują dwa oddziały szkolne, oddział przedszkolny i punkt przedszkolny.

3. Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Wieczfni Kościelnej

1) Szkoła – 151 uczniów.
W szkole funkcjonuje sześć oddziałów.

W Zespole Szkół w Wieczfni Kościelnej pobiera naukę – 349 uczniów oraz 69 dzieci uczęszcza do oddziałów i punktów przedszkolnych.

II. Nauczyciele.

Dyrektorem Zespołu Szkół w Wieczfni Kościelnej jest mgr inż. Bożena Rutkowska.
W szkole pracuje 34 nauczycieli w tym 29 nauczycieli zatrudnionych na etacie, pięciu nauczycieli jest zatrudnionych na część etatu. Nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje.

III. Baza szkoły.
Zespół Szkół w Wieczfni Kościelnej mieści się w budynku dydaktycznym wraz  z pełnowymiarową Halą Sportową. Budynek dydaktyczny oraz Hala Sportowa są w pełni wyposażone i stanowią nowoczesną bazę oświatową. W szkole znajdują się dwie pracownie komputerowe, sale dydaktyczne, szatnie dla uczniów, zaplecze sanitarne dla Hali Sportowej, biblioteka oraz stołówka szkolna, w której przygotowywane są posiłki jednodaniowe dla uczniów. Uczniowie szkoły podstawowej korzystają z programu „ Doskonałe Mleko® dla szkół” oraz „ Owoce w szkole”.  Przy szkole znajduje się boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne. Boisko szkolne funkcjonuje również w Szkole Filialnej w Grzebsku.
Uczniowie mają zapewnione właściwe warunki dydaktyczne oraz bezpieczeństwo  na obiektach szkolnych.
W 2012 roku oddano do użytku Przyszkolne Centrum Sportowe, w skład którego wchodzą:

- boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawy naturalnej wraz z wyposażeniem;
- okólna bieżnia 6-torowa o nawierzchni poliuretanowej;
- skocznia wzwyż z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem;
- koło betonowe do pchnięcia kulą wraz z wyposażeniem;
- kort tenisowy o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem;
- skate park o nawierzchni asfaltowej;
- boisko do streetballu;
- boisko do piłki siatkowej plażowej wraz z wyposażeniem;
- ciągi pieszo – jezdne o nawierzchni żwirowej;
- ogrodzenie terenu działki;
- oświetlenie terenu.


W roku szkolnym 2012/13 w Zespole Szkół w Wieczfni Kościelnej realizowane są dwa projekty na które środki finansowe pozyskała Gmina Wieczfnia Kościelna.
1. „Dziecięca akademia przyszłości” wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe   w szkołach podstawowych” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
W szkole podstawowej funkcjonują dwie grupy projektowe:
a) grupa uczniów klas IV – V;
a) grupa uczniów klas VI.
2. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach 1-3” w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Adresy stron internetowych:
1. www.gimwieczfnia.yoyo.pl
2. www.spwieczfnia.yoyo.pl